Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018r. uprzejmie informuję, iż:
Ad. 1 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/9075
UCHWAŁA Nr LV/304/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 w którym wskazano w Rozdziale 11 TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH.
Ad. 2 W Gminie Rewal nie powołano Rady Pożytku Publicznego.
Ad. 3 W Gminie Rewal nie powołano Rady Oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawo Oświatowe).
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6365
UCHWAŁA II/5/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) powołano Komisję Społeczno – Oświatową.
Ad. 4 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7321
Uchwała Nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal.
Ad. 5 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6300 - Rejestr uchwał Rady Gminy VII kadencji 2014-2018. 2014r. – 11, 2015r. – 99, 2016r. – 100, 2017r. – 113,
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2840 - Rejestr uchwał Rady Gminy VI kadencji 2010 – 2014.
2014r. – 88.
Ad. 6 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/121 - Rejestr konsultacji społecznych.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8511 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2017 – 5 konsultacji społecznych.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8510 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2016 – 1 konsultacja społeczna.
Ad. 7 W Gminie Rewal nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 8 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7545 - Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7206 Uchwała Nr XVIII/81/2015 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Rewal oraz nadania jej statutu.
Ad. 9 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8448 Uchwała Nr XLIII/234/17 Rady Gminy Rewal
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
Zgodnie z art. 240 a Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 885) w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może tworzyć funduszu sołeckiego. W związku z powyższym niewyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku jest zasadne.
Ad. 10 Nie dotyczy.
Ad. 11 w Gminie Rewal nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Ad. 12 Nie dotyczy.
Ad. 13 Nie dotyczy.

Z poważaniem
Izabela Fiedukowicz -Pabin
Urząd Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Tel. 91 38 49 020

Pobierz list