W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. przekazuję informacje na temat wniesionych pytań:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
nie obowiązuje;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
nie utworzono;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
nie powołano;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
obowiązuje
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/454675/Uchwa%C5%82a-XXXV_244_17

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. – 70 uchwał;
2015 r. – 72 uchwały;
2016 r. – 88 uchwał;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016,
2014 r. – 0 konsultacji;
2015 r. – 3 konsultacje;
2016 r. – 2 konsultacje;

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Wyodrębniono. Istotny udział we wdrożeniu funduszu sołeckiego miał Karol Mojkowski, współpracujący ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/90783/Uchwa%C5%82a-XVI_108_16

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Wodynie w sprawie zasad ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Wodynie oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Wodynie:
http://wodynie.bipgmina.pl/wiadomosci/9534/wiadomosc/333064/zarzadzenie_nrokr0050282016_w_sprawie_zasad_ustanowienia_regulam
Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Wodynie w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa:
http://wodynie.bipgmina.pl/wiadomosci/9534/wiadomosc/385316/zarzadzenie_nr_okr0050402017_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_srod

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
nie funkcjonuje;

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
nie funkcjonuje;

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
2014 – nie było;
2015 – nie było;
2016 – nie było;

Sporządziła:
Justyna Masłowska
Podinspektor ds. obsługi technicznej
Rady Gminy i jej organów
Tel. (25) 631-26-58 wew. 31.
E-mail: biurorady@wodynie.eu

Załączniki

Pobierz list