SG.1431.9.2018

Gmina Sadlinki w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej informuje, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

- w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego ( art.
41e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ,

- w gminie nie powołano rady oświatowej ( art.78 ust.1 Prawa oświatowego),

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ( art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w latach 2014- 2016 przyjęto 212 uchwał,

- w latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki ( art. 2 ust.1 ustawy o funduszu
sołeckim)
,http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=Informacje&typ=podmenu&menu=159&id=159&str=16

-
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=14&typ=podmenu&menu=156&id=156&str=15

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Sporządził: Joanna Śliwińska

Pobierz list