W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję poniższe odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
Odp. Uchwała taka nie została podjęta

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie powołano takiej rady

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Odp. Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi
organizacjami.
http://bip.osina.pl/strony/532.dhtml

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Odp. 2016 r. – 60 uchwał,
2015 r. – 43 uchwały,
2014 r. – 61 uchwał,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 2016 r. – 1,
2015 r. – 1,
2014 r. – 1,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Uchwała Nr XXXII-195-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
http://bip.osina.pl/unzip/1173.dhtml

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Odp. Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014
roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie
Osina
http://bip.osina.pl/strony/2160.dhtml

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. Nie funkcjonuje taki budżet

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Odp. Nie funkcjonuje taki budżet

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Odp. Nie dotyczy

Z poważaniem
Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina