SR.1431. 9.2018Pozezdrze , 12.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
31.01.2018 r. przekazuję poniżej odpowiedzi zgodnie ze wskazaniem z
wniosku :

1)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony w w w
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak

Uchwała Nr XXII/125/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 6 lutego 2017 r. w
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
<http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Uchwały Rady Gminy

2)Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Pozezdrze nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

3)Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Pozezdrze nie powołano rady oświatowej.

4)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak Uchwała nr XIII/68/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie Zasad i
trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pozezdrze

Uchwały nie ma na BIP urzędu ponieważ dopiero od 2010 roku zamieszczono
skany uchwał– przesyłamy skan w/w uchwały.

5) Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Ilość podjętych Uchwał Rady Gminy w Pozezdrzu w latach :

2014 - 47

2015 - 59

2016 - 43

5)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Ilość przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami GminyPozezdrze w latach :

2014- 1

2015- 2

2016-1

6)czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

W Gminie Pozezdrze nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.

7)Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W Gminie Pozezdrze nie utworzono Gminnej Rady Senioralnej.

8)Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

Tak w Gminie Pozezdrze wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr
XXXIV/185/14 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 marca 2014 r.

Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
<http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka/ Uchwały Rady Gminy.

9)Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

www.bip.pozezdrze.pl <http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Zarządzenia
Wójta

10)Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Pozezdrze nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

11)Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy

12)Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan Mohyła

Sporządziła: K.Piotrowska

Załączniki

Pobierz list