W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w tabeli zamieszczamy informacje we wskazanym we wniosku zakresie.

L.p.

Zakres informacji

Odpowiedź

Uwagi

1.

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

NIE

2.

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

NIE

3.

czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

NIE

4.

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

NIE

5.

informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

rok 2014 – 81 uchwał

rok 2015 – 87 uchwał

rok 2016 – 84 uchwały

6.

informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

rok 2014 – 7

rok 2015 – 18

rok 2016 – 24

7.

czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

NIE

8.

czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

NIE

9.

czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

NIE

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_xlvii-284-14.pdf

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_30-15.pdf

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_118-16.pdf

10.

link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

NIE DOTYCZY

11.

czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

NIE

12.

jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

NIE DOTYCZY

13.

jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

NIE DOTYCZY

Elżbieta Kuchta

URZĄD GMINY SOMIANKA

07-203 Somianka, Somianka-Parcele 16B

tel. (29) 741-87-90 wew. 48, fax. (29) 741 87 14

<http://www.somianka.pl/> http://www.somianka.pl

Załączniki

Pobierz list