_W odpowiedzi na wniosek informuję:_

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/2459.pdf
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-Rady nie utworzono,
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-Rady nie powoływano,
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/946.pdf
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- Rada Gminy podjęła następującą liczbę uchwał: 2014 r. - 47 uchwał,
2015 r. - 42 uchwały, 2016 r. - 45 uchwał.
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- nie przeprowadzano konsultacji

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-nie tworzono młodzieżowej rady gminy,
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-nie tworzono rady seniorów,
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/2319.pdf
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- zarządzeń nie wydawano

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonował

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem;
Janusz Włodarski
486167050
janusz.wlodarski@rzeczniow.pl

W dniu 30.01.2018 o 21:52, sprawa-6853@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list