W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/uchwa%C5%82y%20z%20roku%202015//UCHWA%C5%81A43.pdf
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/Uchwaly/2007/uchwala%201480001.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 67
2015 - 116
2016 - 72
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 - 2
2016 - 1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/uchwa%C5%82y%20z%20roku%202014//UCHWA%C5%81A265.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
NIE
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
nie dotyczy

Z poważaniem
Wojciech Rosa

Urząd Gminy Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

Pobierz list