ODPOWIEDŹ

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Miasta Mława w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska -
na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), udzielając odpowiedzi na
zadane w treści Wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała -
http://www.mlawa.pl/spoleczne-inicjatywy-lokalne/wniosek-w-sprawie-organizow
ania-realizacji-i-dofinansowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

http://www.mlawa.pl/uchwaly-06-10/uchwala-nr-xxviii-300-2008-rady-miejskiej-
w-mlawie-z-dnia-8-grudnia-2008r-w-sprawie-organizowania-realizacji-i-dofinan
sowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
http://www.mlawa.pl/akty-prawne2/uchwala-nr-v-47-2015-rady-miasta-mlawa-z-dn
ia-24-marca-2015-r.html

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - TAK
http://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xviii-227-2016-rady-miasta-
mlawa-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-przeprowad
zania-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-mlawa.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 - 315 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
http://www.mlawa.pl/konsultacje-zakonczone/

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK
https://www.mlawa.pl/uchwaly-10-14/uchwala-nr-xxviii-281-2013-rady-miasta-ml
awa-z-dnia-9-kwietnia-2013r.html

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK
https://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xxiii-285-2016-rady-miasta
-mlawa-z-dnia-25-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-powolania-mlawskiej-rady-seni
orow-i-nadania-jej-statutu.html

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
2016 rok
https://www.mlawa.pl/2016Budzet/uchwala-nr-viii-80-2015-z-dnia-30-czerwca-20
15r.html

https://www.mlawa.pl/2016Budzet/

2017 rok
https://www.mlawa.pl/2017Budzet/uchwala-nr-xviii-228-2016-rady-miasta-mlawa-
z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie-miasta-mlawa-kons
ultacji-spolecznych-dotyczacych-mlawskiego-budzetu-obywatelskiego.html

https://www.mlawa.pl/2017Budzet/

2018 rok
https://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-52-2
017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-11-kwietnia-2017-r.html

https://www.mlawa.pl/2018/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
2016 rok - 300 000 zł
2017 rok - 300 000 zł
2018 rok - 300 000 zł

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Inspektor ds. promocji miasta i współpracy z zagranicą
Wydział Organizacyjny

Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

tel. 23 6546433 wew. 701
tel. kom. 604417109
fax. 23 6543652
e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl
www.mlawa.pl

Pobierz list