OK.1431.8.2018.F


Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (e-mail) poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Odp. 1) W gminie obowiązuje uchwała nr XL/845/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Link do uchwały:
http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-376-17178

Odp. 2) W Krośnie w roku 2010 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr LXVII/1136/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. utworzono Miejską Radę Działalności pożytku publicznego. Obecnie funkcjonuje 4 kadencja w/w Rady.

Odp. 3) W gminie nie została powołana rada oświatowa.

Odp.4) W Gminie Miasto Krosno obowiązuje Uchwała Nr LXI/1374/14 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna. Uchwałą dostępna jest na stronie www.bip.umkrosno.pl – menu podmiotowe – zakładka prawo - Uchwały Rady Miasta Krosna VI kadencja (2010-2014) - Uchwały Rady Miasta Krosna podjęte na LXI sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r.
Podaję link: http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-273-10910

Odp. 5) Liczba uchwał podjętych w latach 2014-2016 - łącznie 1168 uchwał
Rok 2014 – 432
Rok 2015 – 347
Rok 2016 - 389

Odp. 6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
Rok 2014 – 4
Rok 2015 – 1
Rok 2016 – 3
Nie zostały tu uwzględnione konsultacje społeczne organizowane przez np. Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Odp.7) Młodzieżowa Rada Miasta Krosna została powołana Uchwałą XXIX/619/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz nadania jej statutu.

Odp.8) W Krośnie w roku 2017 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr XL/841/17 z dnia 28 lutego 2017 utworzono Krośnieńską Radę Seniorów.

Odp.9) Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego ponieważ fundusze sołeckie działają wyłącznie w gminach posiadających sołectwa. Gmina Miasto Krosno jest natomiast gminą miejską - jednocześnie miastem na prawach powiatu (tzw. powiat grodzki).
Odp.10) nie dotyczy

Odp. 11, 12, 13) Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym

Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym czy, w Krośnie, „budżetem 50/50”, w obecnej formule jest realizowany w Krośnie po raz drugi. Wcześniej, przez dwa lata zadania były publikowane na platformie konsultacyjnej „dobre pomysły”, gdzie mogły być oceniane i komentowane przez internautów. Ze względu na fakt, że firma, która była dostawca usług (licencjodawcą platformy „dobre pomysły”) została zlikwidowana czy przestała rozwijać tą usługę, zadania, które są realizowane w formule 50 / 50 publikowane są na stronie krosno.pl, której administratorem jest Urząd Miasta Krosna.
W Krośnie przyjęto formę, która realizowana była już od dłuższego czasu (na podstawie statutów jednostek pomocniczych): to Jednostki pomocnicze miasta (dzielnice i osiedla) pośredniczą w formułowaniu zadań i decydują o tym, co w danej dzielnicy czy osiedlu powinno być zrealizowane. Nowością będąca odpowiedzią na zmieniające się standardy i na powszechność „budżetów obywatelskich” w innych samorządach , od czasu działania platformy „dobre pomysły”, były dodatkowe konsultacje społeczne w Internecie oraz otwarcie na uwagi i pomysły mieszkańców miasta.
Obecnie proces tworzenia budżetu partycypacyjnego wygląda następująco:
• zgłaszanie pomysłów przez Zarządy dzielnic i osiedli
• weryfikacja i ocena formalna – Urząd Miasta Krosna – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK i wydziały merytoryczne
• poinformowanie zarządów dzielnic i osiedli o wyniku weryfikacji
• publikacja pomysłów na stronie krosno.pl i informacja do mediów o uruchomieniu konsultacji za pośrednictwem formularza na stronie krosno.pl
• ocena zadań przez mieszkańców
• konsultacje ocenionych zadań (wraz z nowymi pomysłami dodanymi przez mieszkańców) z Zarządami Dzielnic i Osiedli - przekazanie uwag, które wpłyną do Zarządów
• przekazanie zadań skierowanych do realizacji do wydziału Budżetowo-Finansowego i wydziałów merytorycznych.

Uwarunkowania formalne zadań zgłaszanych w ramach budżetu partycypacyjnego (50/50):
• Szacowany koszt pojedynczego zadania nie powinien przekraczać dwukrotności kwoty pozostającej do dyspozycji Dzielnicy/Osiedla – oznacza to, że zadania inwestycyjne (bo do nich stosuje się tą zasadę) finansowane są w połowie z budżetu „przynależnego” dzielnicy / osiedlu i w połowie z budżetu Miasta.
• Środki będące do dyspozycji stanowią sumę środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz pulę środków przyznanych na 2018 rok.
• Zgłaszane zadania powinny obejmować: nazwę zadania, zakres rzeczowy, lokalizację zadania, szacowany koszt całkowity realizacji zadania
• Forma przekazania zadań: pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej „papierowej”
• Komórka koordynująca przyjmowanie zadań: Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK
• Komórka odpowiedzialna za publikację zadań na stronie krosno.pl oraz za konsultacje społeczne: Wydział Promocji i Turystyki UMK
• Komórka odpowiedzialna za kwestie finansowe: Wydział Budżetowo-Finansowy

Zadania, zgłoszone przez dzielnice i osiedla w edycji budżetu 2017/18 są dostępne na stronie internetowej miasta:
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski-5050/

W poprzedniej edycji (2016/2017) były to zadania bardzo zbliżone.
Kwoty:
2014 r. – 1 000 000 zł
2015 r. - 700 000 zł
2016 r. – 700 000 zł

z up. Prezydenta
Katarzyna Oberc
Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Urząd Miasta Krosna

Pobierz list