W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji odnośnie sesji zdalnych
informuję, iz Rada Gminy Oporów w latach 2020 -2022 nie prowadxziła
obrad z wykorzystaniem środkó do porozumiewania się na odległość lub
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Urząd Gminy Oporów

Barbara Saramonowicz

Sekretarz Gminy