Nawiązując do zapytania dot. promocji gminy uprzejmie informuję, że w Urząd Gminy Zalesie jak też jednostki podległe nie prowadzą żadnych mediów typu : czasopisma itp.
Łączne wydatki na promocję gminy Zalesie w poszczególnych latach kształtowały się następująco :
2015 r. – 35 tys. zł, 2016 r. – 25,1 tys. zł, 2017 r. – 36 tys. zł, I półrocze 2018 r. – 9,3 tys. zł.

Z poważaniem . B. Babkiewicz