Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 13 września 2023r.  o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych i
obowiązujących na dzień dzisiejszy oświadczeń, o których mowa w art. 27b
ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 - dalej pr.łow.)
informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Złotoryi od 2018 roku zostało
podpisanych osobiście przez wnioskujących zgodnie z art. 27b ust. 4
pr.łow. i złożonych w tut. organie 6 oświadczeń o zakazie wykonywania
polowań na nieruchomości.

z poważaniem

Monika Lesik-Leszczewicz

Starostwo Powiatowe w Złotoryi