Znak sprawy: RŚW.1431.000068.2023
Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-001097/23
Wysłane przez: Aneta Lenginowicz

-------- Wiadomość oryginalna --------

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy na podstawie art. 42ab ustawy Prawo łowieckie,
poprzez:

1. przesłanie treści wszystkich obwieszczeń, wydanych przez
wójta/burmistrza na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie po 1
kwietnia 2023 roku (chyba, że obwieszczenia te dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej, wtedy proszę o podanie dokładnego adresu URL do tego
dokumentu).

2. przesłanie kopii wszystkich informacji przekazanych po 1 kwietnia 2023
r. przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w formie umożliwiającej ustalenie daty
wpływu tej informacji do tut. urzędu (np. skan z widoczną pieczątką
potwierdzającą wpływ, albo z kopią wpisu z dziennika podawczego).

3. wskazanie miejsca (konkretnego adresu URL podstrony), gdzie na stronie
internetowej urzędu gminy po 1 kwietnia 2023 r. zostały podane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail {{ email }}

Zebrane odpowiedzi posłużą do sprawdzenia, czy obecne przepisy w
wystarczający sposób zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym
rekreacyjnie z lasów. Udzielona informacja publiczna będzie dostępna na
stronie
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/monitoringi/polowania-zbiorowe-2023

--

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Ten e-mail został wysłany na następujące adresy: {{ email }}
Wysłano do: {{ email }}.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • zalacznik9026145913402517222.txt
  • zalacznik3522542128826203149.html
  • RSW.1431.68.2023.pdf
  • zalacznik9026145913402517222.txt
  • zalacznik3522542128826203149.html
  • RSW.1431.68.2023.pdf