Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej drogą e-mailową dnia 18 lipca 2018 roku informuję, że w Gminie Września prowadzone są media w postaci biuletynu informacyjnego “Wieści z Ratusza”.
Tygodnik jest zrejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem RPR 372. Biuletyn dostępny jest na stronie Miasta i Gminy we Wrześni pod linkiem: https://www.wrzesnia.pl/strona-9-Informator_gminny_Wiesci_z_Ratusza.html
W załączeniu do niniejszej odpowiedzi załączono 5 ostatnich numerów w formie pdf.
Ponadto po analizie treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie “wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku” stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
Wzywam do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym „wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego” (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13, LEX nr 1477545).

Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Wnioskodawcę, że w części dotyczącej informacji przetworzonej wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31.08.2018r.

Z poważaniem

Anna Olkowska

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Załączniki

  • nr_25_z_dnia_21_czerwca_2018_r..pdf
  • nr_26_z_dnia_28_czerwca_2018_r..pdf
  • nr_27_z_dnia_5_lipca_2018_r..pdf
  • nr_28_z_dnia_12_lipca_2018_r..pdf
  • nr_29_z_dnia_19_lipca_2018_r..pdf