Walim, 2018-07-25
 
Znak sprawy: OR.1431.7.2018
 
 
 
 
 
 
 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 
ul. Ursynowska 22/2
 
02-605 Warszawa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiadając na Państwa wniosek - maila z 16.07.2018r., uprzejmie informuję, że nie spełnia on kryterium wniosku o udzielenie informacji publicznej.
 
Proszę sprecyzować, jakie dokumenty wytworzone przez organ władzy publicznej chcą Państwo otrzymać lub do jakich dokumentów chcą Państwo mieć dostęp.
 
Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona 

i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
 
 
 
 
 
 
 

  

Pobierz list