Dzień dobry
Działając w imieniu Gminy Krempna w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej
z dnia 20.11.2023 r. (przesłanego w formie mailowej) uprzejmie
informuje, że:

– Wójt Gminy Krempna zgodnie z treścią art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie, umieszcza obwieszczenia z informacją o terminie rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego, na stronach internetowych
Urzędu Gminy Krempna www.krempna.pl w zakładce Łowiectwo i Rolnictwo
(http://www.krempna.pl/art,201,lowiectwo-i-rolnictwo.html) a także w
sposób zwyczajowo przyjęty w Naszej Gminie w szczególności poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Gminie Krempna,
– w załączeniu przesyłamy skany wszystkich obwieszczeń oraz informacji
przekazanych po 1 kwietnia 2023 r. przez dzierżawców oraz zarządców
obwodów łowieckich na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

--
z poważaniem
Tomasz Słonka
Urząd Gminy Krempna
13 441 40 44

Załączniki

  • skany_informacje_o_polowaniach.pdf