W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 09.stycznia 2018 r. przekazujemy dane dotyczące Gminy Tuplice:

*czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej*-

*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*

Ad 2

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego ?
Nie utworzono

ad 3.
czy powołano w gminie radę oświatową?

Nie powołano*
ad *4
czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami?

*Uchwała nrXIII/83/08 Rady Gminy Tuplice *z dnia 24 kwietnia 2008 r.**w
sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuplice*
**ad 5.*
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2014 - 62 uchwały
2015 - 55 uchwał
2016 - 68 uchwał*

*Ad 6* - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
1.Konsultacje przeprowadzono jeden raz, w sprawie zmiany nazw ulic: 9
Maja oraz Świerczewskiego

*ad 7. - *czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?
Nie utworzono
*ad 8 -* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?*
*Nie utworzono

*ad 9. - *czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *
*tak, w 2015 roku*
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad10 - *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*1)
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad 11 - *czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*
*Nie funkcjonuje

*ad 12-* jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

nie dotyczy
*
ad13- j*aka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy

z poważaniemMariola Kowalska

Sekretarz Gminy Tuplice

Pobierz list