Szanowni Państwo,
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska udzielając odpowiedzi na zawarte w treści
wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

W Gminie Wielopole Skrzyńskie:
- nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami, dostępna na stronie
www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29
września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła w 2014 roku 64 uchwały, w
2015 roku 71 uchwał i w 2016 roku 81 uchwał,
- w latach 2014 - 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest na
stronie www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- brak zarządzeń organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego
(fundusz sołecki realizowany jest na podstawie uchwał zebrań wiejskich),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na
wskazane przez mieszkańców projekty ani w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż konsultacje z mieszkańcami.

Z poważaniem
Beata Ozga
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Pobierz list