Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

Pytanie: czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Tak, obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Jednocześnie informuję , że nie uchwalono wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Pytanie: informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 - 111,

2015 - 152,

2016 - 142.

Pytanie: informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: 6.

Pytanie: czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: Tak - http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź: http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Tak - http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2014 - 100 tyś., zł.

2015 - 100 tyś., zł.

2016 - 100 tyś., zł.

Z poważaniem

z-up. Burmistrza

Remigiusz Wzorek

Sekretarz Gminy Głogów Małopolski

Urząd Miejski w Głogowie Małopolski

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1

e-mail: <mailto:r.wzorek@glogow-mlp.pl> r.wzorek@glogow-mlp.pl

Tel. (17) 85 15 143

Pobierz list