Kluki, dnia 22.01.2018 r.
Znak: O.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul.
Ursynowska 22/2

02 – 605 Warszawa


sprawa-43-96@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Stosownie do wniosku z dnia 09 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:
1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, (w gminie obowiązuje program współpracy z organizacjami
pozarządowymi…)
2. w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
3. w gminie nie powołano rady oświatowej,
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/304.pdf
5. w 2014 r. uchwalono 46 uchwał, w 2015 r. uchwalono 78 uchwał, w 2016
r. uchwalono 55 uchwał,
6. w latach 2014 – 2016 w gminie nie przeprowadzano konsultacji
społecznych,
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady Gminy,
8. w gminie nie utworzono rady seniorów,
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/2474.pdf
10. http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/1847.pdf
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Grzegorz Turlejski

Pobierz list