Dzień Dobry !
Udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK, Uchwała nr LXVIII/382/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 listopada 2010 r., link:http://bip.alfatv.pl/pliki/czluchow/Archiwum/www.bip.czluchow.pl/plikffb9.pdf?did=3164

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK, Uchwała nr XLIX.351.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Człuchów
link:http://www.bip.czluchow.pl/unzip/czluchow_1533/27_08_2014_14_44_39uchwaA_a_351.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

przyjęto 247 uchwał: w 2014 - 75 , w 2015 - 97 , w 2016 - 75

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 10

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE, jesteśmy Gminą Miejską

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
BRAK, jesteśmy Gminą Miejską

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link),
pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

TAK, linkhttp://czluchow.eu/pl/page/na-2018

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

na 2014 - 0, na 2015 - 100 tys. zł, na 2016 - 150 tys. zł (szczegóły na stronie www.czluchow.eu zakładka budżet obywatelski).

Pozdrawiam Maria Pazda
--
Justyna Gołębiewska
podinsp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

Pobierz list