Witam,
W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej odpowiadam na zadane w przesłanym mailu pytania, jak niżej :

1/ Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad. 1. Nie

2/ Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Ad. 2. Nie

3/ Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Ad.3. Nie

4/ Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. 4. Tak
http://www.nowybip.krzemieniewo.pl/dokument/3094

5/ Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad.5. 142 uchwały

6/ Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad. 6. 3 konsultacje

7/ Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Ad. 7. Nie

8/ Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Ad. 8. Nie

9/ Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Ad. 9. Tak

10/ link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Ad. 10. Nie było zarządzeń wójta w związku z realizacją funduszu sołeckiego

11/ czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Ad.11. Nie

12/ jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Ad. 12. Nie

13/ jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Ad.13. Nie dotyczy

Z poważaniem

Longina Szulc | Sekretarz Gminy Krzemieniewo
: 65 536 94 87 | : {{ email }} | : www.krzemieniewo.pl

Urząd Gminy Krzemieniewo
ul.Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo