Dąbrowa Górnicza, 15 grudnia 2017r.

WOP.1431.11.2017

Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.12.2017r., Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przedkłada odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym wniosku.

1.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Tak, w gminie Dąbrowa Górnicza istnieje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Uchwała Nr LVII/993/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.4676).

Informację o procedurze obowiązującej w Gminie Dąbrowa Górnicza można znaleźć na stronie: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/25/inicjatywa_lokalna.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=10538&ident=46572.

1.

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Tak, w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Działa ona na podstawie: Uchwały nr VII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Regulaminu pracy Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza V kadencji na lata 2017-2020 została powołana: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 2115.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

1.

Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

Nie, w Dąbrowie Górniczej nie funkcjonuje Rada Oświatowa.

1.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

Tak, w Gminie Dąbrowa Górnicza obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza. Uchwałę można znaleźć pod tym adresem: http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=16797&ident=73173

1.

Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.

Liczba przyjętych Uchwał przez Radę Miejską Miasta Dąbrowa Górnicza, podzielona na poszczególne lata:

2014 – 244 uchwały;

2015 – 243 uchwały;

2016 - 233 uchwały.

1.

Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, podzielone na poszczególne lata:

2014 – 8 procesów;

2015 – 10 procesów;

2016 – 10 procesów.

1.

Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W Dąbrowie Górniczej aktualnie nie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Istnieje Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 roku (Uchwała Nr III/37/2002) w sprawie: Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Uchwała Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej pracuje aktualnie nad wprowadzeniem zmian do w/w Uchwał, aby reaktywować Radę Młodzieżową.

1.

Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na I kadencje 2014-2017 została powołana: Zarządzeniem Nr 2482.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.09.2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wolnego naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Skład Rady Seniorów został uzupełniony: Zarządzeniem Nr 331.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015r w sprawie: uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Rada działała na podstawie: Uchwały Nr XXXVII/742/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przyjęcia jej statutu. Uchwała ta została uznana za nieważną przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 października 2017r.

W dniu 13 grudnia 2017r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XXXIV/739/2017 w sprawie p owołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej statutu. Uchwała wejdzie w życie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1.

Czy wyodrębniono w gminie fundusz so łecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so łeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu so łeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu so łeckiego.

Nie dotyczy.

1.

Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu so łeckiego w gminie.

Nie dotyczy.

1.

Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia cz ęści wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Tak, w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Link do dokumentacji
z obecnej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0 można znaleźć tutaj- [ https://twojadabrowa.pl/nowy_model/9/dokumenty.html | https://twojadabrowa.pl/nowy_model/9/dokumenty.html ]
Każda z 4 poprzednich edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego został powołany osobną uchwałę. Wszystkie dokumenty można znaleźć na następujących stronach:
I edycja - [ http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=11543&ident=67230 | http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=11543&ident=67230 ]
II edycja - [ http://2015.twojadabrowa.pl/o_budzecie | http://2015.twojadabrowa.pl/o_budzecie ]
III edycja - [ http://2016.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html | http://2016.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html ]
IV edycja - [ http://2017.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html | http://2017.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html ]

1.

Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny funkcjonuje w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.

1.

Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

W Dąbrowie Górniczej odbyło się dotychczas pięć edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Poniżej lista wszystkich edycji, wraz z przeznaczonymi na nie kwotami:
I edycja – 2013/2014 – 5 mln zł.
II edycja – 2014/2015 – 8 mln zł.
III edycja – 2015/2016 – 8mln zł.
IV edycja – 2016/2017 – 8mln zł.
V edycja (DBP 2.0) 2017/2018 - 8mln zł.

Z poważaniem, Magdalena Mike

--
Magdalena Mike
Zastępca Naczelnika Wydziału
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

+48 668 573 952
[ mailto:mmike@dabrowa-gornicza.pl | mmike@dabrowa-gornicza.pl ]

[ https://www.facebook.com/MiastoDabrowaGornicza | MiastoDabrowaGornicza ]

[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ | www.dabrowa-gornicza.pl ]
[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ ]

Załączniki

Pobierz list