Pan

Krzysztof Wychowałek

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.08.2018r, Urząd Gminy Mrągowo udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1.

Lp.

Data

Obwód

Łowiska

Gatunki

1

09.01.2018

101, 134

Turwągi, Gronowo, Kocibórz, Sw. Lipka

Jeleń, dzik

2

11.01.2018

101,134

Turwągi, Gronowo, Kocibórz, Sw. Lipka

Jeleń, dzik

3

13.01.2018

101,134

Pieckowo, Pilec, Grzybowo

Jeleń, dzik

4

15.01.2018

101

Sławkowo, Bocian

Jeleń, dzik

5

27.01.2018

134

Sw. Lipka, Pilec, Lembruk, Grzybowo

Dzik

6

28.01.2018

101

Zalesie, Turwągi, Boże

Dzik

Ad 2

W załączeniu plik.

Ad 3.

Na stronie internetowej w zakładce "Środowisko" pozycja "Łowiectwo"

https://mragowo.warmia.mazury.pl/srodowisko/lowiectwo

Ad 4

Na stronie internetowej w zakładce "Środowisko" pozycja "Łowiectwo"

https://mragowo.warmia.mazury.pl/srodowisko/lowiectwo

Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 352 ze zm.) o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

Załączniki

  • 20180906100317.pdf