Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 31.08.2018r o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Roksana Niewiadomska
Urząd Gminy Zabór

Tel. 68 321 83 07

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabór
z siedzibą w Zaborze przy ul. Lipowej 15;

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabór jest Pan
Krzysztof Pukaczewski, e-mail:{{ email }};

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Zabór oraz realizacji umów
zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
przez nie upoważnione;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami
archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.
zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
(Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani
/Pana danych;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Załączniki

  • 201809101334.pdf