Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
sierpnia 2018 r. dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgodnie
z ustawą Prawo łowieckie zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r. Gmina Rozogi
informuje:

1. iż do chwili obecnej, tj. do 10 września nie wpłynęły jeszcze od
dzierżawców czy zarządców żadne plany polowań zbiorowych.

2. iż po wpłynięciu do urzędu gminy planów polowań zbiorowych zgodnie
z art. 42ab Gmina poda do publicznej wiadomości w wymaganym terminie w
sposób zwyczajowo przyjęty (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń ) i
umieści na stronie internetowej Urzędu: www.rozogi.pl wymagane informacje.

3. iż do chwili obecnej żaden dzierżawca ani zarządca nie przekazał
informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym.

Pozdrawiam

Marzena Dzierlatka

Gmina Rozogi

Tel.: 897226002