W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31.08.2018r. informuję, iż:

1-2) do Urzędu Miejskiego w Otyniu po 1 kwietnia 2018r. nie wpłynęły
informacje o polowaniach zbiorowych.

3) informacje o polowaniach zbiorowych będą udostępniane na BIP Gminy Otyń:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komuni
katy/

4) miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie
ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości
informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/553/Obwieszczenie_Burmistrza_Otynia_w
_sprawie_miejsca_przechowywania_ksiazki_ewidencji_pobytu_na_polowaniu_indywi
dualnym_oraz_sposobie_udostepniania_informacji_zawartych_w_ksiazce_ewidencji
_pobytu_na_polowaniu_indywidualnym_i_ich_zakresie/

Maria Gołąb

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 06, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

image001

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

Załączniki