Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
sierpnia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
udostępniam informacje jak niżej:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów, który jest kompatybilny z platformą EPUAP. Jest to
wspomagająca forma dekretacji dokumentów. Decyzje administracyjne są
doręczane w następujący sposób:

-w przypadku podmiotów innych niż podmioty publiczne – za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,

-w przypadku podmiotów publicznych – za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W nielicznych przypadkach podmiot publiczny nie podaje adresu
elektronicznej skrzynki podawczej i nie wnioskuje o doręczenie za jej
pośrednictwem, wówczas dokumentacja jest dostarczana za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem
Cyfryzacji w powyższej sprawie.

_Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej wiadomości_, w
terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na adres
elektroniczny: {{ email }}.

Z poważaniem

Iwona Nieszporek
Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (34) 351 05 19
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Informuję, iż w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu, stosując przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europej¬skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można się zapoznać na stronie
www.lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio u pełnomocnika ds. informacji publicznej.