Mała Wieś, dnia 21.09.2018r.

OR.1431.104.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-6764@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-6764@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
06.09.2018 r., doręczony drogą poczty elektronicznej w dniu 07.09.2018 r.,
zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie
z treścią wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odpowiedź: Nie

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odpowiedź: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: Tak. Uchwała Nr 300/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Mała Wieś funduszu
sołeckiego znajduje się na BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, bezpośredni link -
malawies.bip.org.pl/pliki/malawies/uchw--nr-300-xxxiv-2014.doc

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:
http://malawies.bip.org.pl/pliki/malawies/zarzadzenie_nr_378_60_2018.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odpowiedź: Nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odpowiedź: Nie

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Załączniki

Pobierz list