W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4173_Uchwala_Nr_VIII.43.2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzamoa_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Milki.pdf

- w 2014 r. - 71 podjętych uchwał, w 2015 r. - 100 podjętych uchwał, w
2016 r. - 82 podjętych uchwał,
- w 2014 r. - 2 konsultacje, w 2015 r. - 4 konsultacje, w 2016 r. 6
konsultacji.
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Justyna Leszczyńska - Boruch
UG Miłki
87 421 10 60
-

W dniu 2018-09-18 o 08:08, UG Miłki pisze:

Pobierz list