W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że

- w naszej gminie nie obowiązuję uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami, link do uchwały: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=819

- Rada Miejska przyjęła w roku 2014- 69 uchwał, w roku 2015 - 83 uchwały i
2016 roku - 71 uchwał
- przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-0,
2015r.0 i 2016 - 1
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, link do uchwały:
http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5061

- link do zarządzenia organu wykonawczego, wydanego w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5172

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne,

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:{{ email }}

www.myszyniec.pl