Dzień Dobry,

w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, taka uchwała nie obowiązuje.
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie, nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie, nie powołano gminnej rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak, w Gminie Miasto Mrągowo obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, treść dostępna jest tutaj: http://www.mragowo.pl/sprawy-spoleczne/konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 121 uchwał
2015 = 119 uchwał
2016 = 113 uchwał

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 8
2015 = 8
2016 = 9

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie, nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak, utworzono gminną radę seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski. Szczegółowe informacje o realizacji budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:
2014 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2014?start=12
2015 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2015
2016 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2016
2017 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2017
2018 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2018

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014 = 200 000 zł
2015 = 300 000 zł
2016 = 400 000 zł

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

Arkadiusz Kamil Mierkowski

Urząd Miejski w Mrągowie

tel. 89 7419042

fax. 89 7412874

<http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl

Załączniki

Pobierz list