Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Polska

Nasz znak:OR.1431/4/2018 Prostki, 27.09.2018 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej - data wpływu 17.09.2018 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

Ad.1 W gminie funkcjonuje Uchwała nr XLVI.273.2017 Rady Gminy Prostki w sprawie programu współpracy gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wójt odrębnym zarządzeniem określa zasady i tryb pracy komisji konkursowej. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10015/wiadomosc/355677/roczny_program_wspolpracy_gminy_prostki_z_sektorem_pozarzadowym_

Ad.2 Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Ad.3 W gminie nie powołano rady oświatowej.

Ad.4 W gminie obowiązuje Uchwała Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/9788/wiadomosc/347586/uchwala_nr_lv3382014_rady_gminy_prostki_z_dnia_30_wrzesnia_2014_

Ad.5 Informacja o liczbie przyjętych uchwał:

2014 r. - 83 uchwały

2015 r. - 73 uchwały

2016 r. - 116 uchwał.

Ad.6 Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji:

2014 r. - 13

2015 r. - 4

2016 r. - 6

Ad.7 W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Ad.8 W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

Pobierz list