Dzień dobry

W związku z prośbą zawartą w mailu z dnia 20 września 2018 r. w trybie
dostępu do informacji zgodnie z art. 61 Konstytucji, poniżej odpowiadamy
na pytania zawarte w we wniosku.

*1.**Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów?*

Tak, częściowo.

*- Czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko częściowa?*

Tylko częściowa.

*- Czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą e-PUAP?*

Tak

*2.**Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane wyłącznie w formie elektronicznej?*

Nie, nie wszystkie.

*3.**Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom
publicznym za pomocą platformy e-PUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?*

Decyzje administracyjne wydawane w poszczególnych wydziałach Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli są doręczane zgodnie ze wskazaniem strony w
postepowaniu. Przekazywanie poza systemem elektronicznym spowodowane
jest utrudnieniami technicznymi m.in. niemożnością dochowania terminów
ze względu naprędkość przesyłu dokumentów przez platformę e-PUAP.

*4.**Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?*

Starostwo nie kontaktowało się Ministerstwem ww. sprawie.

Z poważaniem

Małgorzata Grotowska