W związku z otrzymanym od Państwa pismem znak ZPOŚ.1431.9.2018.AD wzywającym do "uzupełnienia wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej poprzez zaopatrzenie wniosku w oryginalny podpis":

1. podtrzymuję wniosek z dn. 25.09.2018 i wzywam do niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej w terminie wynikającym z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

2. pozwalam sobie zwrócić uwagę na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. w wyrokach z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1277/08 oraz z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt I OSK 1991/12) wskazujące, że "w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten uzasadniony jest brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym."

z poważaniem,

Krzysztof Wychowałek