Mała Wieś, dnia 25.10.2018r.

OR.1431.116.2018

Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych ,, Źródła''

sprawa-10121@pokot.pl <mailto:sprawa-10121@pokot.pl>

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
20.10.2018 r., doręczony do Urzędu Gminy w dniu 22.10.2018 r., zgodnie z
treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie z treścią
wniosku:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań
2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Odpowiedź na pyt. 1 i 2: W załączeniu załączniki (załącznik numer 1)
(załącznik numer 2) (załącznik numer 3).

Ponadto wnoszę o

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie.

Odpowiedź: Informację znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.malawies.bip.org.pl/?tree=1622,Planowane%20polowania%20zbiorowe

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Odpowiedź: Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie przekazują
informacji wynikających z art. 42b ust. 1e Prawy łowieckie.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Załączniki