Sz.P.

Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

ORG.1431.44.2018

Działając na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764 ze
zm.) udziela się odpowiedzi na zapytania skierowane we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej przesłanym pocztą elektroniczną dnia
19.10.2018 r. (data wpływu 19.10.2018 r.)

Ad 1, Ad 2. Terminarze polowań zbiorowych zawierające godziny rozpoczęcia i
zakończenia polowań, daty oraz miejsca polowań (dla 3 kół łowieckich
działających na terenie Gminy Gomunice) stanowią załączniki do niniejszego
e-maila.

Ad 3. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia i miejscach polowań
zbiorowych na terenie Gminy Gomunice znajdują się na BIP Gminy Gomunice w
zakładce po lewej stronie "Łowiectwo", link:
<https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

Ad 4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniach indywidualnych w Gminie Gomunice znajdują się na BIP Gminy
Gomunice w zakładce "Łowiectwo", link:
<https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

Z poważaniem

Z up. Wójta

Grzegorz Wierzbicki - Sekretarz Gminy Gomunice

Gomunice: 30 październik 2018 r.

Pozdrawiam

Grzegorz Wierzbicki -Sekretarz Gminy

Gmina Gomunice

Załączniki