Nasz znak: ROR.1431.80.2018
Rokiciny-Kolonia, dnia 30.10.2018r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.10.2018r, które wpłynęło do tut.
Urzędu Gminy
za L.dz. 5230 w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie w
załączeniu przesyłam:
1. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych
polowań
2. Informacje przekazane przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich (skany)
Ponadto informuję, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych
a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym podawane są w formie obwieszczeń do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
poszczególnych sołectw, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rokicinach www.rokiciny.net oraz w urzędowym publikatorze
teleinformatycznym- Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.rokiciny.net/Article/id,119.html

Z wyrazami szacunku
Edyta Płeska
Urząd Gminy w Rokicinach

Załączniki

  • polowanie_zbiorowe_BATALION.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • polowanie_zbiorowe_DROP.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • polowanie_zbiorowe_JELEŃ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • polowanie_zbiorowe_KUROPATWA.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • wiadomość_uzupełniająca_BATALION.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • wiadomość_uzupełniająca_DROP.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Daty_godziny_rozpoczęcia_i_zakończenia_oraz_miejsca_zaplanowanych_polowań.docx ( Nie wykryte ) Pobierz