Dziękuję za informację. Odstrzał zwierząt nie jest prowadzony wyłącznie w lasach, równie często jest prowadzony na polach, łąkach - wszędzie tam, gdzie wyznaczone są obwody łowieckie zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 265 poz. 4714). Wschodnia granica obwodu łowieckiego nr 258 biegnie od miejscowości Krobica na południe drogą do m. Świeradów i dalej na południowy wschód drogą do Rozdroża Izerskiego. To oznacza, że bardzo duża część gminy Świeradów leży w granicach obwodu łowieckiego nr 258 (m.in. cała okolica uzdrowiska Czerniawa-Zdrój), a obszar na północ od drogi 361 - w granicach obwodu łowieckiego nr 234. Tereny gminy zachodzą też w małym kawałku na obwód nr 259, tam istotnie są to wyłącznie tereny zabudowane (mapka w załączniku).

To oznacza, że ustawa Prawo łowieckie nakłada na burmistrza Świeradowa Zdroju obowiązek publikowania obwieszczeń zawierających miejsca, terminy (włączając w to godziny rozpoczęcia i zakończenia) zaplanowanych polowań zbiorowych (odbywających się na terenie gminy), jak również przyjmowania ewentualnych sprzeciwów o których mowa w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, jak również obowiązek opublikowania informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy (KŁ im. Św. Huberta z Wrocławia, KŁ "Wieniec" ze Świeradowa-Zdroju oraz KŁ "Głuszec" z Lwówka Śląskiego).

Dlatego podtrzymuję wniosek o udostępnienie tych informacji, które Burmistrz jest zobowiązany posiadać. W przypadku jeśli koła łowieckie działające na terenie gminy nie dopełniły swojego obowiązku, oczekuję od organu gminy podjęcia czynności w celu przywrócenia stanu zgodności z prawem.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Załączniki