W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dn. 22.11.2018, w której zgłaszali Państwo wątpliwości co do tego, czy w ogóle na terenie gminy Raszyn odbywają się polowania, chciałem poinformować, że gminy Raszyn leży się na obszarze objętym trzema obwodami łowieckimi:

obwód łowiecki nr 414 - tylko niewielkim fragmentem dotyka granic gminy Raszyn w obszarze zabudowanym, pomiędzy drogą S-7 a ulicami Mszczonowską i Al. Krakowską, być może na tym obszarze faktycznie nie odbywają się polowania, tak czy siak dzierżawca obwodu nr 414 czyli Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mroków" powinien poinformować Wójta Gminy Raszyn o miejscu przechowywania książki polowań (a Wójt powinien poinformować o tym mieszkańców gminy w formie obwieszczenia)

obwód łowiecki nr 436 - większa część terenów gminy leży właśnie w granicach tego obwodu (Falenty, Łady, Laszczki, Dawidy). Obwód jest dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 339 "Sokół" z siedzibą w Warszawie. Według danych Polskiego Związku Łowieckiego, rocznie na terenie tego obwodu w polowaniach zabijanych jest kilkanaście saren, kilkadziesiąt lisów, kilkadziesiąt zajęcy, kilkadziesiąt dzików, kilkanaście piżmaków, kilkaset ptaków (bażanty, kaczki, gołębie). O wszystkich polowaniach zbiorowych koło łowieckie jest zobowiązane powiadamiać Wójta Gminy Raszyn na co najmniej 14 dni przed terminem polowania. Zgłoszenie musi zawierać miejsce polowania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania! Niedopełnienie tego obowiązku jest co najmniej wykroczeniem z art. 73 kodeksu wykroczeń. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia, organ gminy zobowiązany jest powiadomić policję.

obwód łowieckie nr 437 - Lasy Sękocinskie. Obwód użytkowany jest przez Polski Związek Łowiecki w formie ośrodka hodowli zwierzyny "Mroków". Plany łowieckie przewidują coroczne zabijanie na terenie tego obwodu 70 saren, 40 lisów, 50 bażantów i 50 dzikich kaczek.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list