Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o:

1. podanie daty wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie pisma Nadleśnictwa
Olsztyn datowanego na 27.11.2018, znak ZG.7312.4.2018

Proszę o skan strony z dziennika podawczego lub innego dokumentu
poświadczającego datę wpływu.

2. przesłanie kopii (skanu) _obwieszczenia_ Wójta Gminy Purda o którym
mowa w art. 42ab ust. 2, w którym podaje on do publicznej wiadomości
termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego, o
którym mowa w piśmie Nadleśnictwa Olsztyn z dn. 27.11.2018
ZG.7312.4.2018

Żądane informacje proszę przesłać w formie plików komputerowych
(skanów) na adres email sprawa-9566@pokot.pl

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

Pobierz list