W załączeniuprzesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 18 grudnia 2018
r. o udostępnienie informacji publicznej.

--

Załączniki