Odblokuj podgląd obrazków

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

"PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH

PO ZMIANACH 2018 - 2019"

WROCŁAW, 30 listopada 2018r.

Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, godz. od 9 do 15

GŁOGÓW, 7 grudnia 2018r.

Hotel Qubus, pl. Konstytucji 3 Maja 1, godz. od 9 do 15

OPOLE, 11 grudnia 2018r.

Hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59, godz. od 9 do 15


Cel i korzyści: Zapoznanie z nowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy w związku z obowiązywaniem od dnia 01.01.2019 nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej. Zapewnienie niezbędnej wiedzy związanej z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (akt osobowych , karty ewidencji czasu pracy, oraz długości przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę).

Prowadzenie: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy- doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcą z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagadnień związanych z występowaniem stresu jako czynnika psychofizycznego w zakładzie pracy, który może prowadzić do takich zjawisk jak mobbing. Odbiorcami prowadzonych przeze niego szkoleń są zarówno organizacje związkowe jak i kierownicy oraz dyrektorzy wydzielonych jednostek administracyjnych. Współpracował w dziedzinie prowadzonych szkoleń m.in. z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniką Wrocławską czy organizacjami związkowymi, takimi jak NSZZ "Solidarność".. Wykonywanie zawodu inspektora pracy łączy z prowadzeniem wykładów.

Program szkolenia:

I Prowadzenie akt osobowych pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów:

1 katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę,

2 teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD,

3 rodzaje dokumentów obowiązkowo przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania,


4 aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika,

5 katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę,

6 Zapytanie z krk

7 dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp,

8 dokumentacja związana z karami porządkowymi,

9 inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych.

II Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich zmianach:

1 obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia,

2 umowa na okres próbny po ostatnich zmianach,

3 umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy,

4 umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo,

5 umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP.

III Rozwiązanie umowy o pracę tryb postępowania. Wzory dokumentów:

1 wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów trwających w 2017 r., a zawartych przed 22.02.2016 r.,

2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu,

3 obowiązujące od 2018 r. terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

IV Czas pracy 2019 r. oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie w świetlne zmian, w tym:

1 tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy,

2 wymiar czasu pracy w 2019 r.,

3 listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów,

4 podróż służbowa jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN,

5 ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy,

6 zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy,

7 udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym,

8 wniosek o urlop wypoczynkowy,

9 wnioskowanie o urlopy okolicznościowe,

10 wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych.

,


V Sporządzanie świadectw pracy w praktyce

1 wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od stycznia 2018 r.,

2 zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe,

3 wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy oraz nowe zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich do odbioru świadectwa pracy,

VI Zmiany przepisów od 01.01.2019 r. dotyczące dokumentacji pracowniczej:

1 obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych,

2 skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych,

3 dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019r. zakres, zasady przekazywania,

4 dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy którą od 2019 r. będzie można prowadzić w formie elektronicznej,

5 od 01.01.2019r. bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę,

6 ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu,

7 nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy,

8 uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie.

VII Dokumentacja pracownika, jego wizerunek a problem RODO

1 Zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.

2 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy,

pracowników od 25.05.2018r.

3 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 25.05.2018r.,

4 Wizerunek pracownika czy należy mieć zgodę na jego przetwarzanie od 25.05.2018r.

CENA: 350 zł za osobę (brutto, jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23% podatku VAT)

.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

tel. 71 333 24 24

fax. 71 333 24 14

biuro@szkolenia-prospect.pl

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Odblokuj podgląd obrazków

Załączniki

Pobierz list