Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na informacje publiczną z dnia 18.12.2018 r.

Pozdrawiam
Dariusz Melon

Urząd Miasta i Gminy
Pl.O.H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 10 98, 48 674 10 60, 48 674 11 23; fax 48 674 11 79
oficjalny serwis internetowy: www.nowemiasto.pl
email:{{ email }}
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą (adres: pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; numer telefonu: 48 6741098). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: {{ email }}.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki

  • image13606.pdf
  • Harmonogram_polowan_zbiorowych_2018_2019_DZIK.pdf
  • Harmonogram_polowan_zbiorowych_2018_2019_ŁOŚ.pdf
  • Harmonogram_polowan_zbiorowych_2018_2019_SARNA.pdf