Ad. 1 Skan w załączeniu
Ad. 2 Przepis art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowiecki brzmi : “Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy”. – Sposób zwyczajowo przyjęty – obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, nie ma obowiązku umieszczania ich na stronie internetowej. Gminy. Na stronie umieszczamy informację do której link przesłano w poprzednim mailu.

Załączniki

Pobierz list