Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:
1. przesyłam linki do treści informacji o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r., które zostały opublikowane:

https://tuszyn.org.pl/2018/10/09/informacja-o-polowaniu-zbiorowym-na-terenie-gminy-tuszyn/

https://tuszyn.org.pl/2018/10/29/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-wkl-nr-268-orzel-w-lodzi/

https://tuszyn.org.pl/2018/10/16/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn/

https://tuszyn.org.pl/2018/11/14/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-pudlarz/

https://tuszyn.org.pl/2018/12/12/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-orzel/

https://tuszyn.org.pl/2018/12/11/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-zubr/

https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-zbiorowych-kl-orzel/

https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-kl-zubr/

2. wszystkie informacje dotyczące polowań zbiorowych są publikowane na stronie internetowej: tuszyn.org.pl w aktualnościach,
3. wskazanie w treści edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań zbiorowych jest informacją przetworzoną i wymaga wykazania szczególne istotnego interesu publicznego. W przypadku nie wykazania przez Pana w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji szczególnie istotnego interesu publicznego, wydana zostanie w tym zakresie decyzja o umorzeniu postępowania.
4. odnośnie informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, koła łowieckie nie przekazywały tych danych i w tym zakresie zostały wysłane wezwania do natychmiastowego uzupełnienia stosownych informacji, niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji zostaną one opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w trybie pilnym otrzyma Pan informację w tym zakresie.
Informację publiczną wytworzył Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa.
Z poważaniem
Beata Krawczyk
Sekretarz Gminy Tuszyn
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a.. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tuszyn - Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;

a.. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie jest Pani Joanna Krawczyk, kontakt: adres e-mail: {{ email }};

b.. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek BS.1431.6.2019 prowadzonym w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1330 z póź. zm. );

c.. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, uczestniczące w udostępnieniu informacji publicznej na wniosek, a także podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

d.. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane będą do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora.

e.. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

f.. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;

a.. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia realizacji dostępu do informacji publicznej w sposób i w formie określonych przez wnioskodawcę;

b.. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.