W odpowiedzi na e-maila przesłanego do Urzędu Miasta Żyrardowa informuję co
następuje.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców
lub zarządców. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni,
zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 3000 hektarów, na którego
obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie dzielą
się na obwody leśne i polne. W skład obwodów nie wchodzą zgodnie z ustawą
prawo łowieckie: 1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem
rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony
obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 3)
tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i
ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 4) budowle, zakłady i
urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego,
przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz
obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych termonów polowań zbiorowych informujemy, że Miasto Żyrardów
nie posiadające większych obszarów leśnych i rolnych nie wchodzi w skład
obwodu łowieckiego 440.

Pozdrawiam

Karolina Drzewiecka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Żyrardowa