119/AM/SOWP/2019/SOBW

17 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej zwane „Stowarzyszeniem”) wysłało drogą elektroniczną, na adres Urzędu Gminy Wodzierady (dalej zwany „Urzędem”), wniosek o udostępnienie następujących informacji:
1) czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,
2) jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy,
3) jeżeli media są dostępne w internecie - link,
4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest on zarejestrowany w sądzie,
5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,
6) wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

W wiadomości z 26 lipca 2018 r. przedstawiciel Urzędu nie udzielił informacji, o które Stowarzyszenie zwróciło się we wniosku z 17 lipca, jednocześnie twierdząc, że nie można zweryfikować w nim podpisu i prosząc o jego ponowne przesłanie z podpisem lub złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W związku z powyższym informujemy, że postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest ogólnym postępowaniem administracyjnym, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „KPA”), a postępowaniem swoistym, wobec którego wiążące są przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „UDIP”). W świetle powyższej ustawy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest wnioskiem odformalizowanym i z uwagi na uregulowania art. 10 ust. 1 UDIP nie jest traktowany jako podanie w rozumieniu art. 63 KPA.
Zdanie to podkreśla min. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r. (I OSK 1013/12), w którym wprost wskazano, że „do wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie mają zastosowania przepisy KPA. Oznacza to, że za wniosek o udostepnienie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy wniosek taki nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
Wezwanie do uzupełnienia podpisu jest zasadne dopiero w sytuacji, gdy dany organ ma zamiar wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W związku z brakiem przesłanek sugerujących chęć wydania decyzji odmownej, podkreślamy, że co do zasady wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wymaga opatrzenia go podpisem.
Wobec powyższego, wzywamy do wykonania wniosku z 17 lipca 2018 r. zgodnie z jego treścią.

Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list