Znak sprawy: OP.1431.15.2019

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym z dnia 25 kwietnia 2019 r. przesłany pocztą elektroniczną informuję co następuje:

1. Część I – FACEBOOK

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu na portalu FB

2. Część II – TWITER

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu na Twiterze

3. Część III FORUM

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego forum dyskusyjnego dla mieszkańców

4. Część IV – OFICJALNY PROFIL W/B/P

Wójt Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu funkcyjnego na portalach społecznościowych

Z poważaniem,

Sławomir Gołębiewski

Informatyk

Urząd Gminy Unisław

@: <mailto:informatyk@unislaw.pl> informatyk@unislaw.pl

Tel: 56 6868725

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w Unisławiu, jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@unislaw.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd nie będą podlegać zautomatyzowaniu i profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

BĄDŹ EKO - Chroń środowisko – nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz

Załączniki

Pobierz list